19p1.jpg
(L–R) Maria Pollak (Chile), Ekei Eyo (Nigeria), Mulki Yerow (Kenya), Dimpy Thakkar (India), Kathie Quintanilla, and Jesus Dothe (Mexico) 19p1.jpg